Продължете към съдържанието

Регулационните планове
- проблеми и решения

от арх. Тереза Колева, арх. Петя Владимирова и Добромира Костова

Предизборната кампания е едно, а реалността след изборите няма нищо общо с нея. С две думи: старата политика продължава едно-към-едно при новия кмет – унищожават се зелени площи и се води политика на презастрояване. 

21 февруари 2020

След двата големи проблема с уплътняващо застройката ново строителство в районите Южен и Северен, в новите регулационни планове, които се внасят за гласуване в Общински съвет се залагат нови проблеми, които ще доведат до още по-силно влошаваща се жизнена среда в града. 


Кои са основните проблеми?

След като новата администрация отказва да създаде дирекция „Зелена система“ (въпреки първоначалните обещания), чиято работа да бъде опазване, развитие и поддържане на зелената система във втория по големина град в България, в момента тече процедура по одобряване на редица регулационни планове на части от град Пловдив, в които се променя отреждане на терени за обществено озеленяване в терени за съвсем друг начин на ползване. При това в ситуация на силно недостигащи в града зелени площи. Още повече – това се случва в нарушение на действащите правни норми, защото съгласно Закона за устройство на територията, подробните устройствени планове не могат да противоречат на предвижданията на Общия устройствен план (чл. 54, ал.(1) от ЗУТ).

Преди гласуването на ПУП-ПР за „Филипово“ и Пета градска част на сесията на 30.01.2020 г., ние внесохме наше становище в правната комисия на ОбС с изброени нарушения на чл. 62 от ЗУТ – засягащи терени, които по действащия за гр. Пловдив ОУП са отредени за обществено озеленяване, градски паркове, градини и скверове, а в предложените планове бяха отредени по друг начин, което е предпоставка впоследствие тихомълком да бъдат застроени. Би трябвало при случаи на частна собственост или да бъдат отчуждени, или застрояването в тях да бъде конкретно регламентирано до 2% от площта на имота, както е недвусмислено указано в закона за устройство на територията.


Решенията

Има начини да не се стигне до нови неприятни ситуации като тази в район „Южен“, като просто се коригират регулационните планове.

Например:

Всеки устройствен план е вид устройственa намеса в една територия. Регулационният план е вид подробен устройствен план. Една устройствена намеса винаги е свързана със структуриране или преструктуриране на дадена територия. В този смисъл, когато се прави нов регулационен план за терени, които включват съществуващи жилищни комплекси, ние всъщност ги преструктурираме. По тази причина считам, че е уместно да се приложи чл. 22 ал. 7 от ЗУТ за преструктуриране на жилищни комплекси и Община Пловдив следва да се ангажира да издаде насоки към изпълнителя-проектант за корекция на регулационните планове за „Пета градска част“, „Захарна фабрика“, „Тодор Каблешков“, „Филипово“ относно терените за комплексно застрояване, където за съществуващите озеленени и залесени междублокови пространства да се урегулират самостоятелни УПИ с отреждане „За озеленяване“, изписано в червен цвят, съответстващ на имот-публична общинска собственост.

Прилагам пример, как изглежда един такъв регулационен план за жилищен комплекс „Дружба“ в София – там ясно е поставена граница между зелена и жилищна зона за комплексно застрояване, като двете са обособени в отделни УПИта.

По гореописания начин ние защитаваме изградените и благоустроени вече зелени площи в тези комплекси от възможността някой да урегулира УПИ за жилищно застрояване в междублоковите пространства и да влоши жизнения стандарт на обитателите в околните сгради.

Ако това не се направи, регулационните планове, които бяха гласувани и тепърва ще бъдат гласувани на сесия на Общински съвет Пловдив крият рискове утре тези зелени площи да изчезнат.

Мое предложение е да се възползваме от момента, че се правят нови регулационни планове и от възможностите , които ни дава Закона за устройство на територията и по-специално чл.22, ал.7, за да се предприемат по-сериозни устройствени мерки за защита на зелените площи и междублоковите пространства.

Ако тези промени не бъдат направени от Общината, за мен ще е ясно, че градската управа на Пловдив не работи в интерес на града и на пловдивчани.

В последните години се вижда и това, че все повече от жителите на Пловдив не харесват тази деструктивна политика  и се обявяват за спазването на правните норми, на жизнените стандарти и на мнението на специалистите. Погледите на всички ни са насочени към новата управа на града с надежда, че най-накрая ние ще видим мисъл и действия в посока спиране презастрояването на града ни и запазването и увеличаването на на така необходимите за всички ни зелени площи. 

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още от тази категория