Продължете към съдържанието

Сезираме областния управител
за терените на Белодробна и Разсадника

от групата на Демократична България в Общински съвет - Пловдив

Сигнализирахме Областния управител с искане да върне незаконосъобразното според нас решение на Общински съвет Пловдив. С решението се позволи изработване на подробни устройствени планове (ПУП-ове), които на практика заличават запазени за зеленина територии и предвиждат комплексно застрояване на тяхно място. Липсващата нова екологична оценка е само част от изложените от нас редица аргументи за незаконосъобразността. 

3 декември 2021

 

За казуса съм писала тук: 

Ще бъдат ли застроени терените на Разсадника и Белодробна?

 


Целият текст на сигнала:

ОТНОСНО: Решение № 358 взето с Протокол № 18/ 23.11.2021 г. на Общински съвет Пловдив

 

УВАЖАЕМИ  Д-Р  СТОЕВ,

 

С Решение № 358/ 23.11.2021 г. Общински съвет Пловдив разреши изработването (допусна) процедура по изменение на подробни устройствени планове в съответствие с изменението на ОУП-Пловдив за имоти, разположени в няколко групи територии, между които и имотите, попадащи в територията, заключена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „Освобождение“ и продължение на бул. „Санкт Петербург“.

Считаме, че Решение № 358/ 23.11.2021 г. е незаконосъобразно по следните съображения:

  1. Въпреки че в цитираното решение е посочено, че с него се дава „принципно съгласие за стартиране на процедура по изменение на подробни устройствени планове в съответствие с изменението на ОУП-Пловдив“, по съществото си Решение № 358/ 23.11.2021 г. представлява административен акт по чл. 133, ал. 7 ЗУТ, с който се допуска изменение на действащите подробни устройствени планове за имотите в посочените територии.

На основание чл. 133, ал. 8 ЗУТ компетентен орган да допусне градоустройствена процедура е органът, компетентен да одобри проекта на общ устройствен план или на изменение на действащ общ устройствен план – в случая общинския съвет.

Допускането на изменение на действащи подробни устройствени планове за териториите, посочени в Решение № 358/ 23.11.2021 г., е преждевременно. Макар формално да е спазено изискването на закона проектът за изменение на ОУП да е разгледан от експертния съвет при община Пловдив, игнорирано е обстоятелството, че на проекта за изменение на ОУП не е направена необходимата екологична процедура – екологична оценка.

Видно от приложения Протокол № 32/ 01.10.2021 г. на ЕСУТ при община Пловдив, в процедирания проект за изменение на ОУП са направени редица съществени промени, които налагат нуждата от тяхното оценяване от органите по екологичното законодателство.

Процедирането на подробни устройствени планове по прилагането на ОУП, на който не са проведени всички необходими екологични процедури е незаконосъобразно.

При отчитане на последиците от Решение № 14/ 15.10.2020 г. по конст. дело № 2/ 2020 г. на Конституционния съд на Република България (обн. ДВ, бр. 92/ 27.10.2020 г.), с което беше обявена за противоконституционна забраната за обжалване на общите устройствени планове и техните изменения, действията на община Пловдив създават предпоставки за бъдещи съдебни спорове, включително и за ангажирането на отговорността на общината.

 

  1. Незаконосъобразно е допускането на изменение на ПУП по т. 1.4. от Решение № 358/ 23.11.2021 г. за имотите, попадащи в територията, заключена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „Освобождение“ и продължение на бул. „Санкт Петербург“.

2.1. Продължение на бул. „Санкт Петербург“ не е изградено и независимо, че пътната артерия е предвидена за изграждане според ОУП, одобрен с решение на Общински съвет – Пловдив с протокол № 16/05.09.2007 г., то конкретно трасе не е одобрено от Общински съвет – Пловдив и не са ясни необходимите средства за изграждането му, имотите, през които ще минава същото и т.н. 

2.2. Нарушена е забраната по чл. 62а, ал. 2 ЗУТ:

– при сравнение с предварителния проект за изменение на ОУП и коригирания предварителен проект след решението на ЕСУТ от 01.10.2021 г., се вижда смяна на функционалното предназначение на съществуващи зелени площи и на зони за здравеопазване в зона Смф-2 (смесена многофункционална устройствена зона, до 60 % застрояване), То (терени за образование) и Тз (терени за здравеопазване), което практически разрешава висока степен на застрояване в голяма част от имотите

– сменя се предназначението на „зони за здравеопазване“ и зона Ц2 („комплекс за социални грижи“ в действащ ОУП)  в зони на зони Смф2 и Тз за части от УПИ 56784.541.51 и 56784.541.50 с начин на трайно ползване „За обект комплекс на здравеопазване“и УПИ 56784.541.28 с начин на трайно ползване „За обект комплекс за социални грижи“. Към момента на територията на посочените три имота са терени на бившата Белодробна болница и на Комплекс за социални услуги „Св. Георги“.

– сменя се предназначението на имот 56784.541.20 с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, имот56784.541.21 с начин на трайно ползване „За обект комплекс на образование“ и имот 56784.541.22 с начин на трайно ползване „За складова база“ на зона То и зона Смф-2.

По действащия ОУП на гр. Пловдив, тези зони са зелени зони Зод и Зос., които са терените на Аграрен университет и ОП „Градини и паркове“, т.нар. „разсадник“.

 

Предвид изложеното, молим да упражните правомощието си по чл. 45, ал. 4 ЗМСМА и да върнете Решение № 358/ 23.11.2021 г. Общински съвет Пловдив за ново обсъждане. Алтернативно молим да оспорите решението пред Административен съд Пловдив.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол № 32/ 01.10.2021 г. на ЕСУТ при община Пловдив.


По закон Г-н Стоев има срок до 07.12.2021 г. да се произнесе по това решение.

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още по темата

Още от тази категория