Продължете към съдържанието

Още за директното договаряне - инженеринг за почистването на Марица

От Добромира Костова и Георги Стефанов

В поръчката на община Пловдив виждам един банален опит да се облажат приближени до кмета фирми. Не за първи път сме свидетели на подобни ситуации – виждали сме го и в инфраструктурните проекти, помним „Зоопарка“, помним цените на едно яйце при снабдяването на детските градини в града… Виждаме го и в екологичните проекти. Но точно в екологичните проекти, ние в Зелено движение сме хората, които най-лесно могат забележат липсата на експертиза. 

23 април2021

Защо ли? Защото ние сме в постоянен контакт с истинските експерти.

В поръчката на Община Пловдив виждаме изцяло сгрешен подход за цялостно управление водите и свързаните с това ползи и рискове. Смятаме, че аргументът за недопускане на „трансгранична екологична катастрофа“, като основен аргумент за премахването на крайречните гори в поречието на р. Марица е всъщност сгрешен аргумент. Според редица изследвания – на научни институти, български и европейски, природозащитни организации и др. всъщност се вижда, че има доказателства, че крайречните гори в коритата  на реките имат точно обратната функция на тази да „предизвикват наводнения“.

Всъщност те задържат водите,  управляват потоците и регулират отичането.


При поройни дъждове, високите води могат да се разливат в крайречните гори и така да забавят своята разрушителна скорост. Благодарение на крайречните гори, част от водата отново се връща в реките.

За да имаме устойчиво и сигурно управление на риска от наводнения, община Пловдив трябва да насочи средствата и експертизата към практики, които водят до ползи за обществото, екосистемите и водите, а не обратното.

Най-ефективният начин за управление на рисковете и водните ресурси, е не да усвоим огромни средства, за да изсечем дърветата в речните корита, а също и за да отстраним натрупаните пясъчни наноси, от което някои избрани подизпълнители имат допълнителни приходи с платени разходи от публични средства за тези дейности, а да намерим такова балансирано решение, което минимизира рисковете и дава възможност целия град да плаща поредната неадекватна дейност и решение.

Най-правилното решение в нашият казус е да търсим устойчиви решения базирани на природата. Това е подходът за справяне с тези рискове, който ЕС вече е възприел при управлението на водите и горите. В нашият случай трябва да търсим място, където високите води могат да се разливат. Такива влажни територии около речните корита имат точна тази функция, да поемат големите води, за да намалят обема на водата а от там и риска от наводнения. Най-често в такива места се развиват и типичните горски местообитания, познати като крайречни заливни гори.

Това са решенията, които ще ни позволят от една страна да спестим огромни средства веднъж на няколко години, защото тези 5 милиона ще трябва отново да ги дадем за лоши практики след няколко години.

Във връзка горното от Зелено Движение вече сме установили работен контакт с Института по горите, БАН и Лесотехническия университет, а също и водещите природозащитни организации и сме потърсили тяхната професионална и научна експертиза за трайно и сигурно управление на рисковете и водите, за да докажем, че предложеното решение от община Пловдив е не само финансово несъстоятелно, но е увреждащо екосистемите и всичките ползи за обществото произтичащо от тях.

Ще инициираме експертен анализ, който ще докаже че подходът на общината е изцяло погрешен и води само до корупционни практики и влошаване на качеството на живот на гражданите на гр. Пловдив.

РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория