Продължете към съдържанието

Предлагаме по-нисък
патентен данък за
малките обекти за настаняване

Предложение от групата на Демократична България в ОбС-Пловдив
Точно сега има голямо търсене на по-малки места за настаняване. И ще има още по-голямо търсене, когато живот и здраве преборим пандемията и чужденците отново започнат да идват в Пловдив. Само че към момента високите данъци отказват повечето собственици на места за отдаване или ги принуждават да работят без да декларират. Ние искаме да помогнем на малкия и среден туристически бизнес да излезе на светло и да работи при по-добри условия.
27 ноември 2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО:  Проект за промяна на НАРЕДБА за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив във връзка с актуализацията й спрямо изменения в Закона за местните данъци и такси по отношение патентния данък за места за настаняване с до 20 стаи и намаляване на същия с оглед стимулиране и изсветляване на споделената икономика.


От 01.01.2020 г. са в сила разпоредби на Закона за туризма, които урегулират краткосрочното отдаване под наем на места на настаняване тип стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости. С Постановление на МС №139 от 26.06.2020 г. е приета и съответната Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости. От 01.01.2020 г. са в сила и изменения в Закона за местните данъци и такси, като в Приложение 4 към Глава II, Раздел VI е посочено, че за „Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: от 25 до 250 лв.“. Текстът „или регистрирани по Закона за туризма“ липсва в местната наредба, а той касае именно лицата, предоставящи стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости.

В тази връзка местната Наредба не е актуална и следва на първо място да се синхронизира текстът от Приложение 1 към нея с текста на Закона за местните данъци и такси, а на следващо място предлагаме изменение в размера на дължимия патентен данък. Според сегашната редакция на местната наредба патентният данък за места за настаняване с до 20 стаи е 250 лв./стая.

Предвид нововъзникналото задължение за заплащане на патентен данък от лицата, които отдават краткосрочно стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, предвид задължението на тези лица да се регистрират по Закона за туризма и обектите да влязат в Националния туристически регистър и съответно тази част от икономиката да „излезе на светло“, предвид облика на гр.Пловдив и визията за развиването му като туристическа дестинация, предвид плюсовете на споделената икономика, и не на последно място сериозните затруднения за тези лица да осъществяват дейността си в условия на пандемия, смятаме, че определянето на размера на дължимия патентен данък на неговия максимум няма да постигне изброените цели.

Ето защо предлагаме размерът на патентния данък за тази дейност да бъде определен в местната наредба на 25 лв. за стая, което ще осветли тази част от местната икономика, ще стимулира повече задължени лица да се регистрират по Закона за туризма, което от своя страна ще доведе и до повече приходи в община Пловдив, а също така ще отговори на визията за развитие на града ни като туристическа дестинация. Жизнеността на местата за настаняване също така предотвратява нуждата от строителство на нови хотели в период на ръст на туристопотока. Това осигурява запазване на зелени пространства в града ни. 

Смятаме, че това намаление на дължимия данък няма да се отрази негативно върху бюджет 2021 г., дори напротив – ще стимулира повече задължени лица, които плащат и други местни данъци и такси – туристическа такса, данък сгради, такса смет, да се регистрират.

РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория