Продължете към съдържанието

Питане относно
притеснителни
практики в
общинския приют

Добромира Костова, Тодор Токов, Йоно Чепилски
На следващата сесия на Общински съвет внесяме питане до кмета на гр. Пловдив относно организацията и дейността на ОП “Зооветеринарен комплекс“ /ОП “ЗВК“/ и Приют за безстопанствени животни „Приятел завинаги“.
1 юли 2024
Снимка: Пловдив 24

Това не е първото питане, което групата ни в Общински съвет внася на тема приюта за безстопанствени животни. За съжаление много бавно и трудно стигаме до информация относно дейността на учреждението, защото то се ръководи много непрозрачно.

Целта на това питане е именно постигането на повече прозрачност относно управлението на приюта и дейността на неговия директор.

Текстът на цялото ни питане:

В приемните ни на общински съветници постъпиха множество питания от граждани и граждански организации относно организацията и дейността на ОП “Зооветеринарен комплекс“ /ОП “ЗВК“/ и Приют за безстопанствени животни „Приятел завинаги“.

Граждани изразяват притеснения, че общинският приют за безстопанствени животни не се управлява с необходимата и изискуема по закон грижа, както и че се наблюдават нарушения от финансов и друг характер.

В тази връзка, и предвид факта, че темата е от сериозен обществен интерес, на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет молим да получим писмен отговор на следните въпроси:

1. В периода 2022 г. до днес извършени ли са преброявания на безстопанствените кучета по смисъла на член 7 от Националната програма за овладяване на популацията на бездомните кучета? Ако „да“, то колко на брой, за какъв период и от кого са извършени тези преброявания? Молим да ни бъдат представени съответните протоколи.

2. В периода 2022 г. до днес има ли издадени предписания от Българска агенция по безопасност на храните (и/или нейната областна дирекция) към ОП „Зооветеринарен комплекс“ във връзка с извършени проверки и ако „да“, изпълнени ли са те? Молим да ни бъдат представени съответните протоколи.

3. В периода 2019 г. до днес има ли издадени наказателни постановления към служители на ОП „Зооветеринарен комплекс“ или към цялото предприятие от Българска агенция по безопасност на храните (и/или нейната областна дирекция) и ако „да“, то във връзка с какви нарушения са били издадени те? Молим да ни бъдат представени копия от тези наказателни постановления.

4. В периода от 2022 г. до днес има ли постъпили в Община Пловдив сигнали от граждани, граждански сдружения или институции за наблюдавани нарушения или нередности в Приют за безстопанствени животни „Приятел завинаги“? Ако отговорът е „да“, то колко на брой са те и за какви нарушения или нередности става въпрос? Молим да ни бъдат представени копия от съответните сигнали.

5. Какъв е броят на починалите кучета в Приют за безстопанствени животни „Приятел завинаги“ за периода септември 2022 г. до днес, като посочите причина за смъртта и дата на настъпване?

6. Какъв е броят на извършените в Приют за безстопанствени животни „Приятел завинаги“ процедури по обезпаразитяване в периода септември 2022 г. до днес и за какъв тип паразити са били те? Има ли протоколи от тези процедури? Ако отговорът е „да“, то молим да ни бъдат представени те.

7. Какъв е броят на извършените кастрации на безстопанствени животни от ОП „Зооветеринарен комплекс“ за периода септември 2022 г. до днес? Има ли протоколи от тези процедури? Ако отговорът е „да“, то молим да ни бъдат представени те.

8. Има ли Приют за безстопанствени животни „Приятел завинаги“ разписани вътрешни правила? Ако отговорът е „да“, то включват ли тези вътрешни правила описание на правомощията на служителите относно достъп до упойващи вещества и извършване на манипулации? Молим да ни бъдат представени тези вътрешни правила и копие на заповедта, с която са приети.

9. Каква сума от бюджета ОП „Зооветеринарен комплекс“ за 2023 г. е изхарчена за закупуване на медикаменти и консумативи и каква е сумата за същото от началото на 2024 г. до днес? Молим да ни бъде представена разбивка по пера за изхарчените средства от бюджета на ОП „Зооветеринарен комплекс“ за 2023 г. и от началото на 2024 г. до сега.

10. Каква сума от дарения към Приют за безстопанствени животни „Приятел завинаги“ е осчетоводена за 2023 г. и от началото на 2024 г. до днес? Получил ли е приютът дарения в стоки за тези периоди? Ако отговорът е „да“, то на каква левова равностойност са били оценени тези дарения и как са осчетоводени или регистрирани те?

11. Има ли към момента ОП „Зооветеринарен комплекс“ неизплатени задължения към подизпълнители или за ползвани услуги? Ако отговорът е „да“, то за какви задължения на какви суми става въпрос?

12. Извършват ли се нощни дежурства в Приют за безстопанствени животни „Приятел завинаги“? Ако отговорът е „да“, то молим да ни бъде представен техния график.

13. Поддържа ли се Електронен регистър на безстопанствени кучета и котки в гр. Пловдив? Ако отговорът е „да“, посочете на какъв интернет адрес може да бъде намерен той и ни представете информация относно честотата на поддържането му.

Очакваме отговор до следващата сесия на Общински съвет през юли 2024 г.

УПРАВЛЕНИЕ

Още от тази категория