Продължете към съдържанието

Питане относно
договора за
закупуване
на Парка

От Веселина Александрова, Добромира Костова, Веселка Хрисамян и Борислав Матеев
На първата редовна сесия на Общински съвет Пловдив за мандат 2023-2027 внасяме питане до кмета на гр. Пловдив, с цел да разберем до какъв етап е стигнало изпълнението на решението от миналия мандат да се закупят 67 декара от Парка за скандалната сума от 35 милиона лева.
22 ноември 2023
Проект на ПУП-ПРЗ за парка в Парк "Отдих и култура"

Текстът на питането ни:

„На 7 септември 2023 г. Общински съвет Пловдив взе Решение №257 за придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имотс идентификатор 56784.510.1284, с площ 67 719 кв. м, находящ се в гр. Пловдив, район Западен, „Парк отдих и култура“.

В точка 1 от решението е предвидено да се сключи предварителен договор със собственика „Тея инвест“ АД при посочена цена за придобиване – 28 971 900 ле. без ДДС, а в т. 2 е определено при подписването на договора като капаро да се заплати 10% от продажната цена.


Към нас като съветници постъпват множество въпроси относно изпълнението на това решение, което обаче е в правомощията на кмета на Община Пловдив, поради което молим на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет да получим писмен отговор в периода до следващото заседание на Общински
съвет – Пловдив на следните въпроси:


1. Към момента на отговора изпълнена ли е т. 1 от Решение № 257, взето с Протокол № 15 от 07. 09. 2023 г.?

2. Ако отговорът на първия въпрос е положителен, какви суми са преведени към продавача „Тея инвест“ АД предвид посоченото в т, 2 от горепосоченото решение?


3. Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен – какви действия по изпълнение на решението на ОбС са предприети?“

 

Продължаваме да използваме всички налични правни механизми, които да докажат незаконсъобразната смяна на предназначението на имота в парк „Отдих и култура“. В момента, в който успеем да инициираме смяна на предназначението в ОУП и връщане към отреждане „ОЗ“, то ще са налице всички предпоставки за разваляне на договора за покупка на терена и преминаване към процедура по отчуждаване, която ще е по-щадяща за бюджета на Пловдив.

РЕШЕНИЯ

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ

Още от тази категория