Продължете към съдържанието

Слаб и незадоволителен прогрес в Отчета за
въздуха 2020

От Добромира Костова и Георги Велев

Отчетът за 2020 г. на община Пловдив по Плана за действие към програмата за въздуха 2018 – 2023 г., който следва да бъде гласуван от Общински съвет в четвъртък, показва един слаб и незадоволителен прогрес в справянето с проблема с мръсния въздух. Свидетели сме, че има едно слабо подобрение на качеството на въздуха спрямо предни години, но това подобрение е крайно недостатъчно.  В тази връзка считаме, че за поредна година Община Пловдив не постави чистотата на въздуха като основен приоритет в работата и действията си и така не постигна желаните от пловдивчани резултати . 

19 май 2021

Акцентите накратко от отчета:

→ 22 285 нови леки и товарни автомобили до 3.5 т. са регистрирани през 2020 г., докато на по-малък брой – 17 292 леки и товарни автомобили до 3.5 т.  – е прекратена регистрацията през 2020 г. Изводите са, че автопаркът в Пловдив се е увеличил с почти 5000 нови автомобила за една година.

Срокът за достигане на нормите за опазване на човешкото здраве е изтекъл, както следва: азотен диоксид и азотни окиси – 1.1.2010 г., ФПЧ10 – 1.1.2005 г., ФПЧ5 – 1.1.2020 г., бензен – 1.1.2010 г.

→ Според данните от измервателната станция в Каменица, средногодишната концентрация на ФПЧ10 е в норма (32 µg/m3 при позволени 40 µg/m3НО са били наблюдавани 52 превишения на средноденонощната норма при позволени 35 според законодателството.  Измерени са 8 превишения на средночасовата норма на азотен диоксид при позволени 18 годишно, което на пръв поглед е добра новина, но трябва да се има предвид, че представителната станция за замърсител, отделян от автомобили, е поставена в парк. Средногодишната концентрация на ФПЧ2.5 отговаря на средногодишната норма според законодателство, НО липсват данни за м. октомври – м. декември 2020 г., когато замърсяването от отопление е най-високо.

→ Средногодишната концентрация на ФПЧ10 измерена от другата странция в града – АИС Тракия превишава нормата (43,7 µg/m3 при позволени 40 µg/m3). Измерени са 84 превишения на средноденонощната норма при позволени 35, като няма данни за м. август – м. септември. Имало е 9 превишения на средночасовата норма на азотен диоксид, като за АИС няма данни за м. май – м. декември 2020 г., което вероятно намалява общия брой превишавания. АИС Тракия не измерва ФПЧ2.5, което отново ни показва, че наличните данни не са достатъчни и репрезентативни.

→ Отново е отделено сериозно внимание на замърсяването поради неблагоприятните климатични условия (вятър, релеф и пр.) Считаме, че тези условия се използват за оправдание.

→ Липсва ясна информация кои от дейностите по проекта за намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление са изпълнени (етап 1 включва 9 дейности с краен срок 31.05.2021 г., удължен неясно докога от ОПОС). Тепърва ще се извършва проучване на нагласите на населението, поради обжалване на обществената поръчка.

→ 53 % от площта на уличната (единична) площ се поддържа/почиства с ръчно метене. Обяснява се как през 2012 г. храстовите метли са сменени от PVC метли.

7→ 2 бр. кръстовища са включени в системата за управление на трафика, а 24 бр. кръстовища са с видеонаблюдение.

→ През 2020 г. няма монтирани нови паркомати.

→ На територията на целия град за 2020 г. са засадени по-малко от 500 бр. иглолистни и широколистни дървета, като в район „Западен“ и район „Източен“ няма данни за посадени дървета.

→ Район „Северен“ и район „Източен“ въобще не са представили информация в дирекция „Екология“ за въведени в експлоатация нови сгради, вкл. и по отношение на спазване на задължителните изисквания за енергийна ефективност.

Нашите коментари по отчета:

→ Отново обръщаме внимание, че Община Пловдив не позволява на гражданите да си съставят информирано мнение за качеството на въздуха в различните райони на Пловдив, като не настоява пред РИОСВ за монтиране на нови измервателни станции (АИС), освен тези в Каменица и Тракия. Живущите в квартали като Прослав и Коматево са на разстояние 6-7 км от най-близката измервателна станция. Смятаме, че тези отчети продължават да дават грешна и нереална представа за качеството на въздуха в града ни.

→ Продължават превишенията в средноденонощните норми за ФПЧ извън позволеното по закон. Община Пловдив е следвало да изпълни задълженията си за намаляване броя на превишения на среднодневните норми към 1.10.2010 г., т.е. 11 години след изтичането на нормативните срокове пловдивчани продължават да дишат отровен въздух. Трябва да се вземе и предвид факта, че въведените ограничения и локдауни заради Covid 19 кризата през 2020 г. допринесоха за намаляването на трафика в града и въпреки това сме свидетели на превишения на нормите. Сигурни сме, че без ограниченията положението щеше да е по-тежко. 

→ Неприятната и крайно пагубна за качеството на въздуха тенденция да се увеличава трафика в града ни продължава. Същевременно не виждаме адекватни мерки, целящи да облекчат трафика в Пловдив и да предложат на пловдивчани по-екологични алтернативи на придвижване.

→ Във връзка с горния параграф, отбелязваме, че в отчета се включва изграждането на нова пътна инфраструктура, която единствено води до увеличаване на придвижването с МПС на територията на града, респективно на замърсяването на въздуха.

→ За цялата 2020 г. са наложени около 1700 бр. глоби при паркиране в зелени площи или под 5 бр. на календарен ден. Знаем, че реалната ситуация е много по-тежка и считаме, че не се извършва адекватен контрол в опазването на зелените площи.

Не са изградени нови велоалеи. През 2020 г. не видяхме желание от страна на Община Пловдив да развива велотранспорта и така продължава да не прилага една доказно работеща мярка за справяне с проблема с мръсни въздух.

→ Почти няма извършени публични кампании за енергийна ефективност, опазване на околната среда, подобряване качеството на въздуха и пр. (общо 2 бр.).

През 2020 г. Община Пловдив не успя да стартира процедурата по въвеждане на зона с ниски емисии. Надяваме се, че това ще бъде коригирано през 2021 г.

Положителни аспекти

→ Трябва да отбележим един положителен факт, а именно, че Общината се вслуша в настояванията на общинските съветници от Демократична България да качи данните от гражданската платформа airbg.info на сайта си и така бе постигната една по-сериозна информираност за гражданите на Пловдив.

→ Отдел „Екология“ към Общината се вслуша в нашите забележки по оформянето на отчета за въздуха от миналата година и се вижда, че тазгодишният отчет е с по-добро качество.

→ Най-накрая след 5 години мъки Община Пловдив успя да стартира първата мярка по Програмата за подобрение на КАВ и вече тече кампания за безплатна подмяна на уреди за отопление на твърдо гориво с по-екологични такива. 

В заключение искаме да повторим, че настояваме да се предприемат смислени и мотивирани мерки и действия, които са базирани на по-добра обвързаност на плановете и програмите за развитие и опазване, устройство на територията, транспортна инфраструктура и услуги и други секторни документи, за да има реални резултати, измерими в по-чист въздух, по-добра жизнена среда в града и най-вече в здраве за жителите на Пловдив. 

РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория