Продължете към съдържанието

Отчетът към програмата
за въздух за 2019 г. Е манипулативен и подвеждащ документ

Позиция на местната организация на Зелено движение в Пловдив
Отчетът за 2019 г. на община Пловдив по Плана за действие към програмата за въздуха 2018 – 2023 г., който следва да бъде гласуван от Общински съвет в четвъртък, е един про-форма документ. Той дава лъжлива и нереална представа за свършеното от Общината за чистотата на въздуха в града ни. В този отчет ние виждаме симулиране на дейност и измиване на ръцете с други институции (като РИОСВ) и опит да се бяга отговорност.
9 юни 2020

Демократична България няма да подкрепи приемането на отчета със следните мотиви:


1. Бездействието по отношение на измервателните станции

Община Пловдив не позволява на гражданите да си съставят информирано мнение за качеството на въздуха в различните райони на Пловдив, като не настоява пред РИОСВ за монтиране на нови измервателни станции (АИС), освен тези в Каменица и Тракия. Живущите в квартали като Прослав и Коматево са на разстояние 6-7 км от най-близката измервателна станция. Дискредитират се измерванията от гражданските сензори, монтирани в рамките на инициативите „AirBG.Info“ и се ползва удобното оправдание, че не общината е институцията, която отговаря за измервателните станции.


2. Община Пловдив нарушава закона

Продължават превишенията в средноденонощните норми за ФПЧ извън позволеното по закон – относно ФПЧ10 превишения са констатирани 69 пъти в АИС Каменица и 89 пъти в АИС Тракия, а това е практически целият зимен сезон. Община Пловдив е следвало да изпълни задълженията си за намаляване броя на превишения на среднодневните норми към 1.10.2010 г., т.е. 10 години след изтичането на нормативните срокове пловдивчани продължават да дишат отровен въздух.


3. Про-форма отчет с липса на активна роля на общината

Не са артикулирани ясно причинните фактори и връзката между тях, водещи до нисък ефект на конкретно приложените мерки. Липсват представени изследвания и отчитане на по-сложните взаимодействия, водещи до нивото на излагане на здравни рискове от замърсяването в градската среда.

Извършените дейности за 2019 г., са изключително неамбициозни – по единствения проект с финансиране по ОП Околна среда за подмяна на отоплителни устройства, работещи на дърва и въглища, с такива на газ или топлинна енергия, са извършени едва 1/9 дейности от първия етап. Още дори не са стартирани разяснителната кампания и социологическото проучване.

Останалата част от отчета се занимава основно с изброяване на ремонти и изграждане на инфраструктура, неправилно паркиране в зелени площи и мерки за насърчаване на автомобилния транспорт чрез оптимизиране на транспортната схема.


4. Липсват обективни данни

Не е представен и изведен самостоятелно ефектът на въздействие от приложените за отчетения период мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Пловдив.

Няма информация за изпълнение на каквито и да е амбициозни мерки за намаляване замърсяването на въздуха, например:

– подобряване на качеството на градския транспорт, за да може той да стане адекватна алтернатива на придвижването с автомобил. Системата за електронно таксуване и разписание в реално време окончателно е на път да пропадне.

– закупуване на електрически автобуси от концесионерите на градския транспорт. Общината не само не работи в тази посока, а дори си затваря очите пред явните нарушения в сегашните договори, тъй като сме свидетели, че там, където по договор трябва да се движат автобуси с Евро 5, често се използват автобуси с драстично по-нисък екологичен клас.

– увеличаване на площта на зони, отворени само за пешеходци и велосипедисти.

– монтиране на слънчеви панели и колектори за топла вода върху покривите на общински сгради.

– изграждане на нови велоалеи и създаване на общинска система за велосипеди под наем

– разработване на методика за въвеждане на нискоемисионна зона

– мащабно залесяване на незастроени площи, предвидени за озеленяване според ОУП и т.н. и т.н.

В резултат на така поднесените данни в отчета, гражданите остават в неведение или с твърде обща, а понякога и подвеждаща информация, която не ги насочва към по-конкретни индивидуални избори, които да допринасят към решаването на проблемите, потвърдени в настоящият отчет.

Смятаме, че разбирането за приноса на различните фактори в посочения отчетен период и влиянието им върху замърсяването на въздуха в Пловдив е непълно и повърхностно.

Настояваме да се предприемат смислени и мотивирани мерки и действия, които са базирани на по-добра обвързаност на плановете и програмите за развитие и опазване, устройство на територията, транспортна инфраструктура и услуги и други секторни документи, за да има реални резултати, измерими в по-чист въздух, по-добра жизнена среда в града и най-вече в здраве за жителите на Пловдив.

РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория