Продължете към съдържанието

ще бъдат ли
застроени терените на Разсадника и белодробна бОЛНИЦА?

oт Добромира Костова

Утре на сесията на ОбС влиза видимо безобидна точка, свързана с регулациите на някои зони- основно траурни паркове. Интересното тук е, че тази точка е свързана с изменението на Общия устройствен план и цитира прословутия протокол на ЕСУТ, който чакам и издирвам от почти 2 месеца. 

22 ноември 2021
Снимка от заседанието на ЕСУТ от 1 октомври 2021, на което присъствах за кратко и за което още чакам пълен протокол, тъй като обемът информация от такъв тип може да се анализира в дълбочина само с налични всички записки и графична част.

Решение без ключова информация

Напомням – на заседание на ЕСУТ на 1 октомври беше приет ОУП на предварителен проект (често му казваме „новият ОУП“), но какво точно се прие ние не знаем все още.

С две думи – протокол няма. Регулярно през тези 2 месеца получавах отговор- „ей сега го пращаме“, „почти е готов“ и т.н., а днес ми се каза „чакаме за 2-3 подписа и го пращаме“.

Как си представят, че ОбС може да гласува точка, която се позовава на въпросния мистериозен протокол не знам. Сигнализирала съм и председателя на ОбС за липсата му.

Застрояване на зелени зони

Сега важното – между траурните паркове се появяват и спорните терени на бившата цветопроизводствена база, двора на бившата Белодробна болница и други. В предложението тези терени са описани като “ имотите, попадащи в територията, заключена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „Освобождение“ и продължение на бул. „Санкт Петербург“. 

Изключително проблемни терени за нас – защитниците на зелените зони – защото с новия ОУП се предлагаха неприятни за нас смени на предназначението и съответно бяха изразени възражения по време на обществените обсъждания. Още чакаме да видим какво е станало с тези възражения, а истината се крие в липсващия протокол.

С точката за утре става ясно накъде отиват нещата. Изглежда, че се сменя функционалното предназначение на 76 декара зелени площи. Те ще бъдат обърнати от зона ЗОС в зона Смф-2 и по старите изпитани начини могат постепенно да бъдат застроени.

Това е червен флаг. Още по-червено става, като това се случва, без да ни бъде даден протокола и на база „принципно съгласие“ от ОбС. Това „принципно съгласие“ ще стартира веднага процедурите и няма да се чака новия ОУП.

Ето графична част за сравнение: 

Действащ ОУП от 2007 г. за терена: 

В извадката от новия ОУП (от миналата година) се вижда, че голяма част от зелените зони изчезват:

В представената ни за утре справка (правописът е оригинален), която е един вид извлечение от мистериозния протокол, се вижда, че с предварителния проект на ОУП изчезването на зелените зони се потвърждава и отделно от това са настъпили сериозни промени спрямо проекта от миналата година:


Ще трябват нови обсъждания и нова еко оценка на новия ОУП

Защо ОУП ще се забави? Ще трябва да минат нови обществени обсъждания и да се иска допълнение на екологичната оценка в случай че има драстични промени спрямо проекта от миналата година. Така трябва да бъде според Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Чл. 22. (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) : „Когато в резултат на консултациите е необходимо да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, мнения или предложения към плана или програмата или когато след консултациите настъпят изменения в проекта на плана/програмата, възложителят възлага допълване на доклада за ЕО или преценява необходимостта от продължаване на консултациите, включително организиране на ново обществено обсъждане по реда на чл. 21, ал. 2. Мотивите за възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите се включват в документацията по чл. 23, ал. 1, т. 2.“

С точката утре може да се тръгне към процедиране веднага и да не се минават гореописаните процедури, които ще отнемат време.

Кой и защо бърза? Гергов?

Т.е. бърза се. Бърза се, ще кажат, защото гробища трябват. Колкото и да ми е тежко да го кажа – в тези кошмарни времена на най-висока смъртност в света наистина трябват гробища. Но нека да се процедират само гробищата, защо са добавени и другите терени? За да минат незабелязани?

Защо Разсадника?

Разсадникът е част от активите на Пълдин Туринвест и сме чували неведнъж по медии намеренията на Гергов да строи точно там. Аз лично виждам съвсем преднамерени действия още от момента на писане на заданието за новия ОУП от времето на Тотев. За тези терени вероятно Гергов си е искал  премахването на зона ЗОС и съвсем преднамерено е изпълнено това искане още с проекта за нов ОУП, а след това и с игнорирането на възраженията подадени миналата година и приемането на новия ОУП на предварителен проект преди 2 месеца. 

Още миналата година граждани (и аз включително) сме изразили категорично несъгласие с идеята този район да се застрои и през него да се прокара улица/булевард. Считаме, че цялата площ трябва да бъде зона за лечение, отдих и образование и приятно място за посещение и от жителите на Тракия и от жителите на Изгрев. 

 

Защо парка на Белодробна болница?

Toзи парк е естествено продължение на Ботаническата градина и с него тя не е изолирана от големите булеварди. 
 
С промяната от преди 2 месеца от Общината са се опитали да замият срама и да върнат част от парка на Белодробна обратно в ОУП, но дефакто непълна и недостатъчна част от него. Ако изчезне паркът (или част от него) на Белодробна можем да забравим за това болницата някога да заработи отново.  Точно в тези кошмарни времена, когато стана ясно колко много ни трябва Белодробна болница, е абсурдно да се позволява каквото и да е различно предназначение на терена от това за зелена зона и парк. 

Парк до белодробна болница е абсолютно задължителен и то парк, в чиято близост не преминава голяма улица или булевард, както е в насоящия план.


Правна рамка

Отново това „принципно съгласие“ е странно. Не само че не стават тези неща с „принципно съгласие“, ами трябват 2/3 гласове на съветниците за промяна на предназначение, а също така в момента все още действа „старият ОУП“, по който зоните са зелени.

Чл. 62 а., ал.(2) Не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

ал.(3) Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти по ал. 2 се разрешава след обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 127, ал. 1, от:

  1. общинския съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците – в останалите случаи.

(5) Освен в случаите по ал. 2 предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, може да се променя с нов общ или подробен устройствен план на цялото населено място или селищно образувание, ако със схемите или план-схемите на зелената система се доказва, че са спазени нормативите за озеленени площи.

Съмнявахме се, че от Общината чакат да минат изборите, за да покажат мистериозния протокол. 

Така като гледам май точно така е било.

Ще искам точката да отпадне от дневния ред и ще продължа да работя за запазване и увеличаване на зелените зони в града ни по време на приемането на новия ОУП.

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още от тази категория