Продължете към съдържанието

Питане относно
неверифицирани
разходи по проекти
финансирани
със средства от
Европейския съюз

От Владимир Славенски, Йоно Чепилски, Добромира Костова, Веселина Александрова, Веселка Христамян
Внасяме питане до кмета на гр. Пловдив на сесията на Общински съвет на 13 март 2024 г, с цел да разберем точно колко неверифицирани разходи е акумулирала Община Пловдив в резултат от неизпълнени по план проекти, финансирани със средства от ЕС.
13 март 2024
Неизпълените по план проекти водят до загуби на Община Пловдив

Текстът на питането ни:

Община Пловдив е бенефициент по множество проекти финансирани частично или изцяло безвъзмездно от ЕС. Проектите по оперативните програми оказват осезаемо въздействие върху града ни, особено тези свързани със строеж и реновиране на публична инфраструктура. Съвсем естествено средствата от ЕС оказват и влияние върху бюджета на Общината.

Поради допуснати пропуски, несвършена или некачествено извършена работа в процеса на възлагането, изпълнението и отчитането на обществени поръчки, финансирани с европейски средства, възникват недопустими и неверифицирани разходи по отделните проекти. Тези разходи остават най-често за сметка на общинският бюджет. Част от изпълняваните проекти получават и финансиране от общината под формата на безлихвени заеми, които следва да бъдат възстановени на 100%.

С оглед на изпълняваните множество проекти (към датата на приемане на Бюджет 2024 – 177 проекта) и поради множеството наложени корекции по всички значими проекти, моля да отговорите на следните въпроси:

1. Каква е общата стойност на наложените финансови корекции на проектите които изпълнява Община Пловдив към 14.03.2024 година по следните оперативни програми: „Региони в растеж“ 2014-2020, „Региони в растеж“ – ос 1, „Околна среда 2014 – 2020г.“, „Региони в растеж“ 2021-2027, „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“? Моля представете справка за всеки отделен проект.

2. Колко средства са предвидени в бюджетните сметки за 2024 година за настъпване на допълнителни разходи по финансови корекции особено за проекти в които общината има участие със собствени средства?

3. Колко от средствата отпуснати като безлихвени заеми по всички проекти в посочените програми, са възстановени в бюджета на общината за периода март 2020 година – февруари 2024 година? Моля, посочете и проекти, които вече са приключили?

4. Колко е общата сума на отпуснатите безлихвени заеми от бюджета на общината за довършване на проекти с европейско финансиране и в процес на изпълнение, към 14.03.2024 г.?

Очакваме отговор до следващата сесия на Общински съвет през март 2024 г.

УПРАВЛЕНИЕ

Още от тази категория