Продължете към съдържанието

Въпроси за въздуха

От Добромира Костова
9 септември 2020

Новина от днес е, че внасяме питане към кмета по 18 точки, касаещи качеството на въздуха в Пловдив и мерките, които към този момент се прилагат или по-скоро НЕ се прилагат. Вън не се диша. Токсично е, тежко е, а децата са най-големите и най-невинните жертви. Ние ако сме се прежалили самите нас си, децата няма как да прежалим.

Въпросите:

1. За календарните 2018 г. и 2019 г. отчетена ли е промяна в показателите от инвентаризацията на емисиите на замърсители на атмосферния въздух в гр. Пловдив спрямо предходни години (2015г., 2016г., 2017г.)?

2. Каква е промяната на емисиите В Пловдив на ФПЧ10 и ФПЧ2, 5 в периода 01.10.2018г. – 01.04.2019г. спрямо същите отоплителни периоди на 2016-2017г. и 2017-2018г.?

3. За периода 01.01.2014 – 31.12.2019г., каква е динамиката на показателите на заболеваемост и болестност за“Астма“ (МКБ10)J45.1, J46 и „Бронхит хроничен неуточнен обструктивен“(МКБ10)J42, на групите лица от 0-7 и 7-14 години в Пловдив?

4. На каква сума възлизат заплатените средства от общинския бюджет за календарната 2019 г. за намаляване замърсяването на въздуха в гр. Пловдив и какви конкретни мерки са реализирани за 2019г.?

5. На каква сума възлизат привлечените от Община Пловдив средства за намаляване замърсяването на въздуха в гр. Пловдив с ФПЧ10 и ФПЧ2,5 за 2019 г.? Има ли привлечени средства по програми и проекти, които не се финансират от фондове на ЕС и ЕИП?

6. Какви мерки са прилагани в дните с концентрации на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 над позволените средноденонощни стойности по смисъла на приложение № 5 към чл. 9 от Наредба № 12/15.06.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух?

7. Колко и кои от поставените цели според Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г. (Програмата 2018-2023 г.) са изпълнени до 31.12.2019?

8. Извършени ли са анкети с жители на гр. Пловдив и анализ за оценяване на приложените до момента мерки от Община Пловдив за изпълнение на Програмата 2018-2023 г.? Ако да, къде са публикувани резултатите от анкетите и анализите?

9. При превишаване допустимите норми на замърсяване на въздуха как се информират жителите на гр. Пловдив за необходимостта от прилагане на действия за превенция на здравето?

10. Колко и на кои места/адреси/ на територията на община Пловдивса разположени електронни табла, за представяне в реално времена резултатите отданните на междуведомствената система за мониторинг за замърсяване на въздуха?

11. На какъв етап са обявенитепрез 2018г. предпроектни проучвания за броя домакинства и нагласите на населението, ползващо дърва и въглища, във връзка с възможностите за подмяна на индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, проект „ Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран съссредства от ОП „Околна среда“2014-2020?

12. Какъв е броя на подадени заявления от жителите на гр. Пловдив до 31.12.2019г. за подмяна на уреди за отопление на твърдо гориво по същия проект?

13. По какви критериии сценарий ще се извърши плануваната подмяна на уредите за битово отопление на твърдо гориво на одобрените домакинства ?

14. На какви критерии за екодизайн по смисъла на Директива 2009/125/ЕО за изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, следва да отговарят отоплителни устройства, които ще се закупят от Община Пловдив?

15. Планирано ли е монтиране на допълнителни автоматични измервателни станции за атмосферен въздух в гр. Пловдив в периода от 2020 до2023 г.?

16.Планирано ли е създаване в Пловдив на зони с ниски емисии на вредни вещества или зони с ограничение на употребата на определени видове горива или определени видове уреди за отопление в същия период?

17. Предвидени ли са мерки за намаляване замърсяването на въздуха в Генералния план за организация на движението в Пловдив и ако да, какви са те конкретно?

18. По какви разписани критерии и показатели Община Пловдив осъществява контрол и приема за реално и качествено извършването на услугите „машинно метене“ и „машинно миене“ на уличната мрежа“?

Още от тази категория