Отбрано от записките
на проектантите на
"новия" ОУП

От Добромира Костова
Отбрано от записките на проектантите, приложени към разработвания от тях нов ОУП на гр. Пловдив:
21 февруари 2020

„Оценките за състоянието на Зелената система на град Пловдив, които са направени във фаза „Опорен план“ (установяващ състоянието, количеството и качеството на зелените структури) формулират обобщената констатация, че бързото развитие на града в последните години консумира значителна част от зелените площи, при което екологичните качества на града и условията на обитаване и труд се влошават, а рекреационните обекти се компрометират.“


„Община Пловдив се характеризира с голямо еднообразие във функционалната типология на парковете си, дължащо се на:
 – липса на система от многофункционални паркове (с изключение на парк „Отдих и култура”);
 – неразвита система от специализирани паркови територии;
 – нереализирани напречни връзки между парковете, осъществяващи принципа на непрекъснатост в Зелената система.“


„Алейната мрежа е слабо развита, изграждана преди 40-45 години. Липсата на всякаква техническа инфраструктура води до допълнително утежняване на лошия облик и непривлекателността на тези територии“


„Значителна част от дървесната растителност на уличното озеленяване е в лошо фитосанитарно състояние, което налага незабавно и поетапно да започне нейното реконструиране или цялостно подновяване.“


„Високо въздушно замърсяване, вследствие засиления автомобилен трафик и др.; стихийно жилищно застрояване – еркери, засенчване, механични повреди нанесени при строителството; нови подземни комуникации (при строителството на нови и реконструкцията на стари подземни комуникации, се нараняват корените на дърветата, поради невзимане на съпътстващи строителството мерки); реконструкции на пътни артерии (при строителството на нови и реконструкцията на стари пътни артерии, не се пази съществуващата трайна декоративна дървесна растителност и не се взимат никакви мерки за нейното опазване; избор на неподходящи видове. Общото въздействие на тези фактори е довело до застаряване и влошаване на физиологичното състояние на 60-70% от уличните декоративни дървета особено в централните части на града.“


„Значителна част от детските площадки не отговарят на нормативните изисквания. Редовна практика е в зелените площи на междублоковите пространства да се разполагат гаражни клетки, които „тампонират“ или напълно унищожават зелените площи. Този процес нарушава визията, комфорта на обитаване, унищожава идентичността на комплексното застрояване.


„Друга лоша практика, която се допуска в междублоковите пространства е регулационното отделяне на малки търговски обекти. Това дава „вратичка“ в следващ етап да се променят показателите на застрояване на новообразуваното УПИ и да се презастрои територията. За съжаление, по този начин се преуплътниха много междублокови пространства.“


И като завършек прилагам любимия ми текст от записките на проектантите:


„Озеленяването в обектите на общественото обслужване не е на необходимото ниво. Търговските обекти масово си „спестяват“ нормативно определените зелени площи. Още в процеса на строителството отпадат по-голямата част от проектираните зелени площи. При подписване на Акт 16 за въвеждане в експлоатация, фирмите намират начин да заобиколят законовите разпоредби, а в процеса на експлоатация на обектите, масово зелени площи се превръщат в паркинги. Примери за това са големите търговски обекти. Подобна практика се наблюдава и в имотите на частните физически и юридически лица – там на места въобще липсват зелени площи. Масово се нарушава ЗУТ – чл.62, ал.1, чл.68, ал.2, т.1 и чл.178, ал.3, т., както и Наредба №7, чл.11, ал.1 и чл.38, ал.1.;“

Общо взето – текстовете са изчерпателни и казват това, което ние казваме от години. Въпросът е кога ще спрем да си ги говорим и пишем тези неща, а реално ще почнем да работим в посока промяна?

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още по темата