Продължете към съдържанието

Отбрано от записките на
проектантите на "новия' ОУП

От Добромира Костова

Отбрано от записките на проектантите, приложени към разработвания от тях нов ОУП на гр. Пловдив:

„Оценките за състоянието на Зелената система на град Пловдив, които са направени във фаза „Опорен план“ (установяващ състоянието, количеството и качеството на зелените структури) формулират обобщената констатация, че бързото развитие на града в последните години консумира значителна част от зелените площи, при което екологичните качества на града и условията на обитаване и труд се влошават, а рекреационните обекти се компрометират.“
„Община Пловдив се характеризира с голямо еднообразие във функционалната типология на парковете си, дължащо се на:
-липса на система от многофункционални паркове (с изключение на парк „Отдих и култура”);
-неразвита система от специализирани паркови територии;
-нереализирани напречни връзки между парковете, осъществяващи принципа на непрекъснатост в Зелената система.“
„Алейната мрежа е слабо развита, изграждана преди 40-45 години. Липсата на всякаква техническа инфраструктура води до допълнително утежняване на лошия облик и непривлекателността на тези територии“
„Значителна част от дървесната растителност на уличното озеленяване е в лошо фитосанитарно състояние, което налага незабавно и поетапно да започне нейното реконструиране или цялостно подновяване.“
„високо въздушно замърсяване, вследствие засиления автомобилен трафик и др.; стихийно жилищно застрояване – еркери, засенчване, механични повреди нанесени при строителството; нови подземни комуникации (при строителството на нови и реконструкцията на стари подземни комуникации, се нараняват корените на дърветата, поради невзимане на съпътстващи строителството мерки); реконструкции на пътни артерии (при строителството на нови и реконструкцията на стари пътни артерии, не се пази съществуващата трайна декоративна дървесна растителност и не се взимат никакви мерки за нейното опазване; избор на неподходящи видове. Общото въздействие на тези фактори е довело до застаряване и влошаване на физиологичното състояние на 60-70% от уличните декоративни дървета особено в централните части на града.“
❗️„Значителна част от детските площадки не отговарят на нормативните изисквания. Редовна практика е в зелените площи на междублоковите пространства да се разполагат гаражни клетки, които „тампонират“ или напълно унищожават зелените площи. Този процес нарушава визията, комфорта на обитаване, унищожава идентичността на комплексното застрояване.
❗️❗️❗️„Друга лоша практика, която се допуска в междублоковите пространства е регулационното отделяне на малки търговски обекти. Това дава „вратичка“ в следващ етап да се променят показателите на застрояване на новообразуваното УПИ и да се презастрои територията. За съжаление, по този начин се преуплътниха много междублокови пространства.“
И като завършек прилагам любимия ми текст от записките на проектантите:
☠️☠️☠️ „Озеленяването в обектите на общественото обслужване не е на необходимото ниво. Търговските обекти масово си „спестяват“ нормативно определените зелени площи. Още в процеса на строителството отпадат по-голямата част от проектираните зелени площи. При подписване на Акт 16 за въвеждане в експлоатация, фирмите намират начин да заобиколят законовите разпоредби, а в процеса на експлоатация на обектите, масово зелени площи се превръщат в паркинги. Примери за това са големите търговски обекти. Подобна практика се наблюдава и в имотите на частните физически и юридически лица – там на места въобще липсват зелени площи. Масово се нарушава ЗУТ – чл.62, ал.1, чл.68, ал.2, т.1 и чл.178, ал.3, т., както и Наредба №7, чл.11, ал.1 и чл.38, ал.1.;“

Общо взето – текстовете са изчерпателни и казват това, което ние казваме от години. Въпросът е кога ще спрем да си ги говорим и пишем тези неща, а реално ще почнем да работим в посока промяна?

Още от тази категория

[pt_view id="b2a6cdb380"]