Продължете към съдържанието

има ли неправомерни
действия
при
четвърти километър?

Питане до кмета от Добромира Костова и Йордан Иванов

От медийни публикации през последните месеци научихме, че на мястото на къмпинга на Четвърти километър ще се строи нов голям жилищен комплекс. Тази новина ни се стори странна, тъй като мястото е зелена зона Тозк по ОУП, което означава, че там не би трябвало да има жилищно строителство.

Отделно от това получихме сигнали от граждани, че не са спазени процедурите за опазване на зелената система на града ни при приемането на ПУП-а за зоната. Решихме да проверим какво се случва, като отправим официално питане до кмета и поискаме да разгледаме някои документи.

28 септември 2021


Спазени ли са процедурите?

Първото нещо, което искаме да знаем, е дали са представени справка за картотекираната растителност, геодезично заснемане и експертно становище за наличната в имота растителност според изискването на чл. 18, ал. 1 от Наредбата за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив.

Въпросният член гласи:

Проектите за ПУП (или изменение на ПУП), задължително се придружават от справка за картотекираната растителност, геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота растителност, представени в мащаба на ПУП.

Причината да искаме тази информация е проста – имаме голям залесен терен, който евентуално ще бъде разчистен и ние трябва да сме сигурни, че това разчистване е минало всички необходими законови процедури.

Може ли да се строи в зелена зона по ОУП?

Другото нещо, което ни интересува, е поради какви съображения се допуска строителство в зелена зона Тозк (терен за озеленяване – къмпинг), какъвто е въпросният терен по Общ устройствен план (ОУП).

Ние считаме, че е незаконосъобразно да се допуска строителство в зелени зони, интересно е какво смята Община Пловдив по въпроса.

Колко дървета ще бъдат отсечени?

Не на последно място искаме да знаем колко дървета ще бъдат премахнати, за да се осъществи застрояването на терена. Ние искаме да знаем каква ще е съдбата на една пловдивска гора и дали отново ще сме свидетели на унищожение на зелени площи и намалянето на коефициента зелени площи на глава от населението, който така или иначе вече е много под критичния минимум.


Текстът на цялото питане:

  1. Представени ли са справка за картотекираната растителност, геодезично заснемане и експертно становище за наличната растителност за поземлени имоти с идентификатори 56784.501.557, 56784.501.558 и 56784.501.559 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, представляващи УПИ V-501.558, УПИ VIII-501.557 и УПИ IX-501.559, кв. 12 по плана на „Жилищен парк Марица – север“ преди одобряване на ПУП-ПРЗ, съгласно изискването на чл. 18, ал. 1 от Наредбата за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив?
  1. Ако отговорът на въпрос 1 е положителен, молим да ни бъдат предоставени копия на въпросната справка за картотекираната растителност, геодезично заснемане и експертно становище за наличната растителност, внесени при одобряване на ПУП.
  1. Ако отговорът на въпрос 1 е положителен, към момента на разглеждане на горепосочения ПУП-ПРЗ, била ли е внесена и разгледана на Експертен съвет въпросната експертна оценка на картотекираната растителност? Ако отговорът е положителен, моля да ни бъде предоставено копие от протокол на ЕСУТ от въпросното събитие.
  1. Допуска ли се жилищно застрояване в зона с функционално предназначение Тозк – терен за озеленяване – къмпинг, в която попадат УПИ V-501.558, УПИ VIII-501.557 и УПИ IX-501.559 съгласно действащия общ устройствен план?
  1. Има ли депозиран инвестиционен проект/ инвестиционни проекти за посочените в т. 1 поземлени имоти? Същият/същите одобрен ли е/са от Община Пловдив?
  1. Ако отговорът на въпрос 5 е положителен: каква дълготрайна декоративна дървесна растителност ще бъде премахната при реализацията на проекта/проектите?
  2. Ако отговорът на въпрос 5 е положителен, молим да ни бъдат предоставени копие на одобрения ПУП-ПРЗ за част от кв. 12 по плана на „Жилищен парк Марица – север“, чрез който се образуват УПИ V-501.558, УПИ VIII-501.557 и УПИ IX-501.559, копие на одобрената виза за проектиране за същите УПИ, копие/я на представения/ите инвестиционен проект/инвестиционни проекти за посочените УПИ, както и документи за одобряването му/им от Община Пловдив.

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още от тази категория