Продължете към съдържанието

Възразяваме срещу
плановете за
застрояване на
остров адата

От група експерти
Преди малко изпратих до РИОСВ Пловдив моето възражение относно уведомлението за инвестиционно предложение от Олимпия Парк ЕООД, касаещо терена на остров Адата и по същество представляващо промяна на ПУП-План за регулация. Становището е изготвено от редица експерти, след като направихме всички проверки и изискахме по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) документи и становища намиращи се в или издадени от Община Пловдив, РИОСВ Пловдив и Басейнова дирекция ИБР.
12 февруари 2024

На първо място трябва да се отбележи, че остров Адата е място, за което специалистите са преценили, че се нуждае от четворна защита заради ценните животински и растителни видове, които го обитават, както и като стратегически обект срещу опасността от наводнения. Такова уникално място следва да бъде пазено и съхранявано за пловдивчани, така както пазим и съхраняваме тепетата.

Наистина няма разлика между тепетата и острова по отношение на тяхната ценност за града. 

И това е причината този остров да получи четворна защита чрез Общия устройствен план и чрез включването му в защитени зони и Натура 2000.

И да, фотоволатиците са хвърлени за стръв и грийнуошинг. По същество не става въпрос нито за добив на чиста енергия, нито за природосъобразен увеселителен парк. По същество иде реч да се освободи един терен в Тракия за строителство и да се премести сегашния комплекс от там на острова.

По наши изчисления територията ще бъде застроена над 50 % с непремстваеми обекти и ще се превърне в бетонова конструкция.

Нарушени са десетки закони и разпоредби и следва РИОСВ да прекрати процедурата още на този етап, без дори да се стига до ОВОС.

Надяваме се РИОСВ да реагира адекватно и да прекрати процедурата. А аз като общински съветник ще продължа да настоявам пред администрацията и кмета на град Пловдив да подготви и стартира процедура по отчуждаване на острова в най-кратки срокове. И след това да се отнася към острова така, както се отнася към тепетата.

ГРАДСКА

СРЕДА

Още от тази категория