Продължете към съдържанието

Питане към кмета за
строежа зад Юбилейния блок

от Добромира Костова
Внасям питане за някои несъответствия, които намираме в ПУП-а на скандалния строеж в междублоковото пространство зад Юбилейния блок в „Южен“.
5 декември 2019


Уважаеми г-н Димитров,

Поземлен имот с идентификатор 56784.530.1882 по кадастралната карта на гр. Пловдив (имота) се намира в карето, заключено източно от бул. „Македония“ и южно от бул. „Никола Вапцаров“. От всички страни е обграден от пет, седем и осеметажни сгради, построени в имот с идентификатор 56784.530.2389 по КК. Предвид започнало на 28.11.2019 г. строителство на нова жилищна сграда в имота и по молба на членове на инициативен комитет на живущите в съседство граждани, на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, моля да получа писмен отговор на следните въпроси:

  • На какво основание след одобряването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имота със заповед № ОА-2288/05.12.2005 г. на Община Пловдив, новоустановените показатели на застрояване са завишени спрямо зоната, в която попада имота – „за комплексно застрояване“?

 

  • На какво основание в ПУП – ПРЗ е допуснато отреждане на имота „за жилищно застрояване с голяма височина“ и са установени максимални показатели за застрояване (плътност – макс. 80%, кинт – макс. 3, озеленяване – мин. 20%)?

 

  • Поради какви причини е допуснато одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имота без план за вертикално планиране, без план-схема за комуникационно-транспортната мрежа и без обяснителна записка, изискуеми според ЗУТ?

 

  • Поради какви причини проект за изменение на ПУП – ПРЗ противоречи на новия ОУП на гр. Пловдив от 2007 г., в който теренът е отреден за „за спорт и атракции“?

 

  • Кой е допуснал и поради какви причини не е приложен чл. 103а, ал. 3 от ЗУТ, влязъл в сила през м. февруари 2017 г. и не е спряно действието на ПУП, противоречащ на ОУП, а в началото на 2019 г. е издадено разрешение за строеж?

 

  • В рамките на предизборната си кампания дадохте заявка, че възнамерявате да работите за справяне с проблемите на презастрояването в град Пловдив, застрояването на междублоковите пространства и намаляващите зелени площи. В какъв период от време смятате да представите на Общински съвет и на общественото внимание Вашия план за справяне с посочените в предното изречение проблеми?

 


 

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още по темата

Още от категория градоустройство